Regulamin XI Konkursu Piw Domowych

Regulamin XI Wrocławskiego Konkursu Piw Domowych
XIII WROCŁAWSKICH WARSZTATÓW PIWOWARSKICH

I. Organizatorem KPD jest Wrocławska Inicjatywa Piwowarska reprezentowana przez:

Agnieszkę Wołczaską-Prasolik (Marusia)
Macieja Lewandowskiego (Macas)
Rafała Galbierza (Xenocyd)
Przemysława Leszczyńskiego (leszcz007)

Sylwię Krzemień – Leszczyńską (syja77)

II. Jury:

1. Przewodniczącym Jury jest Rafał Kłosiński (BeerGrill). Przewodniczący nie bierze udziału w ocenie sensorycznej.

Obowiązki przewodniczącego Jury obejmują:

– przyjmowanie i konsultowanie z Organizatorem zgłoszeń do składu sędziowskiego, które będą wpływały na adres email: juror@piwowarzy.wroclaw.pl

– monitorowanie prac komisji w zakresie stosowania dobrych praktyk oceny (m.in. brak konsultacji przed i w trakcie wystawienia oceny zarówno w sposób werbalny jak i niewerbalny)

– monitorowania i korygowania w razie potrzeby prac Organizatorów z zakresie przygotowania piw do Konkursu

– dopilnowania sprawnego przebiegu Konkursu włącznie z podpisaniem dyplomów przez Komisje Konkursowe.

– dopilnowania terminowego dostarczenia metryczek uczestnikom Konkursu wraz z kontrolą ich jakości.

2. Skład Komisji Konkursowych ustala jej Przewodniczący w porozumieniu z Organizatorem.
3. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami dobrej praktyki.

III. Konkurs:

1. XI WKPD jest zorganizowany w ramach XIII Wrocławskich Warsztatów Piwowarskich i odbędzie się w dniu 9 czerwca 2016 r.
2. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
3. W konkursie wyznaczono 4 kategorie:

a. Pils Bohemski (12 B)
b. Wariacja  Berliner Weisse
c. English Brown Ale (Northern) (11 C)
d. Russian Imperial Stout (13F)

4. Uczestnik Konkursu może startować we wszystkich kategoriach.
5. W każdej kategorii uczestnik może wystawić najwyżej jedno piwo.
6. W przypadku gdy do Konkursu w danej kategorii zostanie zgłoszone tylko jedno piwo, Konkurs w niej pozostaje nierozstrzygnięty, a uczestnik otrzyma upominek.
7. W przypadku zgłoszenia do jednej kategorii powyżej 15 piw Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania wstępnej eliminacji.
8. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swego imienia i nazwiska podczas ogłaszania wyników konkursu oraz podania zajętego przez nich miejsca.
9. Zwycięzca każdej z kategorii zobowiązuje się do upublicznienia receptury zwycięskiego piwa na życzenie Organizatora.
10. Osobą odpowiedzialną za odbiór i przechowywanie piw konkursowych jest:
Maciej Lewandowski (Macas)

11. Uczestnicy powinni dostarczyć konkursowe piwa w nieprzekraczalnym terminie od 09.05.2015 do 20.05.2016 na adres:

Maciej Lewandowski (Macas)
ul. Zawiszy Czarnego 42
52-241 Wrocław
tel. +48 509053616
Ważne: na paczce, w widocznym miejscu należy podać nazwy stylów piw, które są zawartością paczki wg podanych skrótów:
a. PB
b. BW
c. EBA
d. RIS
12. W przypadku osobistego dostarczenia konkursowych piw pod ww. adres należy wcześniej ustalić warunki z odbiorcą.
13. Koszt zgłoszenia piwa wynosi 10 zł za każdą kategorię i obejmuje koszty obsługi piwa w trakcie Konkursu. Płatne do 20.05.2016 osobiście lub przelewem na konto:
Agnieszka Wołczaska-Prasolik
95 1140 2017 0000 4502 0036 1088
14. W przypadku wystawienia piwa do kategorii Wariacja Berliner Weisse, uczestnik powinien wypełnić w formularzu zgłoszeniowym odpowiednie informacje dotyczące składników, technik i celów, które chciał osiągnąć warząc to piwo (szczegóły: patrz formularz). Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń w zakresie doboru składników receptury. Dodatki powinny być wyraźnie wyczuwalne oraz stanowić uzupełnienie cech piwa, tworząc dobry balans. Oceniana będzie pijalność oraz spójność piwa jak i pomysłowość piwowara.
15. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii, oraz zostanie przyznana Nagroda Specjalna za piwo, które otrzymało najwyższą punktację we wszystkich kategoriach.
16. W przypadku dwóch lub więcej piw, które otrzymały identyczną punktację sędziowie oceniający piwo rozstrzygają o kolejności na podstawie ponownej próby sensorycznej.
17. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma metryczkę z pełną oceną swojego piwa. W przypadku piw, które nie zostały zakwalifikowane do konkursu (eliminacje) metryczka będzie skrócona do podania przyczyn odrzucenia piwa. Metryczki będą wysyłane na adres mailowy przez Organizatora/Przewodniczącego Jury do 30.06.2016 r.
18. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą być uczestnikami Konkursu w kategorii, w której przedstawiają piwo do oceny. Te same zasady dotyczą Komisji Eliminacyjnej.
19. Dopuszcza się nadesłanie piw w butelkach oznaczonych etykietami i/lub oznaczonymi kapslami. Sposób oznakowania należy opisać we właściwym miejscu formularza zgłoszeniowego.

20. Do każdej kategorii należy wypełnić osobny Formularz Zgłoszeniowy, w którym należy wypełnić wszystkie rubryki. Brak danych na temat receptury oraz brak podpisu będą skutkowały niezakwalifikowaniem piwa do Konkursu.
21. Do Konkursu należy wystawić minimum 4 butelki 0,5l lub jako ekwiwalent 6 butelek 0,33l
22. Ocena piw będzie anonimowa, a butelki przed Konkursem zostaną właściwie zamaskowane.
23. Osobami odpowiedzialnymi za okodowanie i przygotowanie piw do KPD są:
Maciej Lewandowski (Macas) kategorie: PB i BW tel. +48 509053616
Rafał Galbierz (Xenocyd)kategorie: EBA i RIS, tel. +48 602 291 809

24. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody podczas drugiego dnia Festiwalu Dobrego Piwa (11 czerwca, sobota), a w przypadku nieobecności zostaną one wysłane w ciągu 14 dni. Jeżeli nagrodami będą bony na zamówienia w sklepach internetowych, sposób ich realizacji będzie identyczny z zasadami danego sklepu.

Organizatorzy

formularz_XI-WKPD_2016

avatar

Marusia

Piwowar już nie domowy, animatorka wydarzeń piwowarskich

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *